22 William Street R95 V120 Kilkenny, Ireland
+353 56 770 2748

 

 

Address

22 William Street R95 V120 Kilkenny, Ireland

Phone

+353 56 770 2748

Email

info@trufflesrestaurant.ie